Diller

Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

 Birinci Yıl Birinci Dönem

 

Türk Dili – I (2-0) 2

Türk Dili Hakkında Genel Bilgiler, Geleneksel Ve Modern Dil Bilim Yaklaşımları, Türk Edebiyatına Yönelik Araştırmalar; Dönemler, Hareketler Ve Bireysel Yazarlar, Kültürel Ve Tarihsel Oluşum.

Ders Kitabı:

·         Türk Dil Bilgisi, M. Ergin, Bayrak Yayınları, 2004.

 

İngilizce – I (2-0) 2

Zamanlar, Cümle Yapıları, Zaman Serileri.

Ders kitabı:

·         Building Skills For Proficiency, Cesur Öztürk, Pelikan Yayınları, 2011

 

Temel Bilgi Teknolojileri (3-0) 3

Bilgisayar Yapıları, Donanım ve Yazılım, Windows İşletim Sistemi, Kelime İşlem, İnternet.Windows İşletim Sistemi, Excel, Problem Çözme; İstatistik İlgili Problemlerin Bilgisayar Destekli Çözümü.

Ders Kitabı:

·         Temel Bilgi Teknolojileri, Ömer Akgöbek, Beta Basım Yayım, 2004.

 

Hukuka Giriş (3-0) 3

Bu derste; sosyal kurallar ve hukuk kuralları, hukuki yaptırım, pozitif hukukun kaynakları, kanunlaştırma hareketleri, Türkiye'de kanunlaştırma hareketleri, içtihat hukuku, pozitif hukukun kolları, kamu hukuku ve özel hukukun dalları, hukukun temeli, kanunların uygulanması, kanunların geçmişe dokunması durumu, kanunların anlam bakımından uygulanması; hukuksal ilişkiler ve haklar, hakların türleri, hak sahibi, tüzel Kişilerin nitelikleri ve doğuşları, tüzel kişilerin türleri, hakkın konusu, kazanılması ve kaybedilmesi, hukuksal eylemler ve işlemler, hukuksal işlemlerin türleri, hakların korunması ele alınacaktır. Bu derste, öğrencilere, hukuk hakkında genel bilgiler verilmesi; öğrenecekleri konuların, görecekleri derslerin genel hatlarıyla gösterilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin hukuk eğitiminin çerçevesini görmesi hedeflenmektedir. Başka bir ifadeyle bu ders, hukuk kavramları ve hukuk düşüncesiyle tanışmaya yöneliktir; öğrencilerin hukuksal düşünce becerisi kazanmasına ve bunun artırılmasına çalışılmaktadır.

 

Ders Kitabı:

·         Hukukun Temel Kavramları, Fatih Bilgili ve Ertan Demirkapı, Dora yayım, 2015

 

Felsefeye Giriş (3-0) 3

 

Bilgi, felsefe nedir? Felsefenin temel alanları nelerdir? Felsefi düşüncenin mitolojik ve teolojik sistemden farkı nedir? Bu ders temel olarak, insanın en önemli bilgi biçimlerinden biri olan felsefi düşüncenin tanıtılmasını ve anlaşılmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede felsefe diye adlandırılan alanın en önemli bileşenleri olan, bilgi teorisi, bilim teorisi, mantık, varlık bilim, doğa felsefesi, sanat ve dil felsefesi, etik felsefi antropoloji, hukuk ve devlet felsefesi, din felsefesi, metafizik ve bunun gibi temel felsefi konuların tanıtılması ve içselleştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu ders, hayatın yorumlanması, değer kavramı, anlama, doğaüstü dünya, doğrunun sorgulanması ve iletişim ile sezgi arasındaki ilişkiyi anlamayı da amaçlamaktadır.

 

Ders Kitabı:

·         Felsefeye Giriş, Ahmet Cevizci, Say Yayım, 2015

 

Psikolojiye Giriş (3-0) 3

Bu ders, psikolojinin gelişimi, temel kavramları, konusu ve amacı, alt dalları, sosyal hizmette psikolojinin önemi, fiziksel, ruhsal, bilişsel, sosyal, duygusal gelişim, duygu, dürtüler ve güdülenme, klasik ve edimsel koşullanma, öğrenme ilkeleri, bilişsel öğrenme, kişilik kuramları, tutumlar ve ön yargılar, davranış üzerinde sosyal etkiler başlıklı konuları içermektedir. Bilimsel bir alan olarak psikolojide insanın nasıl ele alındığı ve incelendiğini kavratarak öğrencilerin, insan davranışlarının altında yatan faktörleri anlamalarını ve çeşitli insan davranışlarına psikolojik açıklamalar getirebilmelerini sağlamaktır.

 

Ders Kitabı:

·         Psikolojiye Giriş, Richard J. Gerrig- Philip G. Zimbardo, Nobel Yayım, 2015

 

Sosyolojiye Giriş (3-0) 3

Sosyal bilim ve sosyoloji kavramları; sosyolojik düşünebilme; sosyolojinin kurucuları; sosyolojinin gelişmesine katkı sağlayan çağdaş düşünürler; toplumsallaşma; sosyal tabakalaşma, sınıf yapısı ve sosyal eşitsizlikler; sosyal kontrol biçimleri; devrimler ve toplumsal hareketler; sosyolojide güncel tartışmalar (küresel değişim ve ekolojik bunalım; kitle üretim araçları ve popüler kültür vb.).

 

Ders Kitabı:

·         Sosyoloji, John J. Macionis, Nobel yayım, 2015

 

 

Sosyal Hizmete Giriş (3-0) 3

Bir bilim ve meslek olarak sosyal hizmetin tanımı, kuramsal ve felsefi temelleri; sosyal hizmetin diğer bilimlere göre ayırt edici özellikleri ve fonksiyonları; Dünyada ve Türkiye’de sosyal hizmetin tarihsel gelişimi; ortak insan gereksinmeleri ve sosyal hizmet müdahalesi.

 

Ders Kitabı:

·         Sosyal Hizmet, Veli Duyan, 2010

·         Sosyal Hizmete Giriş, Charles Zastrow, Nika Yayım, 2013

 

Birinci Yıl İkinci Öğretim

 

Türk Dili – II (2-0) 2

Okuryazarlık Türleri, Heceleme ve Noktalama Kuralları.

 

Ders Kitabı:

·         Türk Dil Bilgisi, M. Ergin, Bayrak Yayınları, 2004.

 

İngilizce – II (2-0) 2

Yabancı Dil (I) dersinin devamı niteliğinde olan bu ders, öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi (gramer) konularını içermektedir.

 

Ders Kitabı:

·         English Grammar in Use – Cambridge, Raymond Murphy, 2015

Sosyal İstatistik (3-0) 3

İstatistiğin tanımı, amacı ve önemi; verilerin düzenlenmesi; sıklık tabloları ve grafikler; merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri; nokta tahmini ve güven aralıkları; örnekleme teorisine giriş ve temel örnekleme yöntemleri; hipotez sınamaları; regresyon ve korelasyon analizi; olumsallık (çapraz) tablolar.

 

Ders Kitabı:

·         İstatistik Yöntemleri, Murat Karagöz, Ekin Kitabevi Yayınları, 2006

 

 

Siyaset Bilimine Giriş (3-0) 3

Siyaset biliminin konusu, temel kavramları; siyasi iktidarın tanımı ve araçları; egemenlik teorileri; devlet, anayasa ve demokrasi; siyasal ideolojiler: liberalizm, Marksizm, faşizm, muhafazakârlık ve siyasal İslam; siyasi partiler ve siyasi güçler; baskı grupları; seçim sistemleri ve Türkiye uygulamaları.

Ders Kitabı:

·         Siyaset Bilimi, Ahmet Taner Kışlalı, İmge Yayım, 2007

Sosyal Antropolojiye Giriş (3-0) 3

Sosyal kültürel antropolojinin tanıtımı, bazı temel konular kavramlar ve deneyimler antropolojinin kapsamı diğer bilimlerle ilişkisi, antropoloji kuramı: yaklaşımlar ve sınırlılıklar; alan araştırması, yöntem ve teknikler; kültür kavramı, kültürel süreçler, kültürün özellikleri, kültürel farklılıklar, kültürel uyarlanma, kültürleme, kültürleşme, toplumsal cinsiyet, evlilik; akrabalık ve aile; kültür ve karakter, dil ve iletişim, ideoloji ve simgesel sistem, simgeler, göstergeler; toplumsal örgütlenme, denetim, etniklik, kimlik, etnik merkezcilik; kültürel değişme, değişmenin işleyiş tarzı, yenilik ve yayılma; modern dünya sistemi, endüstrileşme, globalleşme; çok kültürlülük, tüketim kültürü, popular kültür; uygulamalı antropoloji ve günümüz dünya toplumları, kalkınma, bağımlılık; antropoloji ve Sosyal Hizmetler… Dersin amacı, öğrencilerin antropolojinin temel kavram ve yaklaşımlarına aşina olmasını sağlamaktır. Bu sosyal-kültürel antropolojiyi oluşturan ve tanımlayan önemli konuları, fikirleri, yöntemleri, kavramsal ve kuramsal çerçeveyi gözden geçirmeyi gerekli kılmaktadır.

 

Ders Kitabı:

·         Sosyoloji ve Antropoloji, Marcel Mauss, Dogu-Batı Yayım, 2005

 

Sosyal Psikoloji (3-0) 3

Tanım ve kavramlar, diğer bilimlerle ilişkisi, sosyal psikolojide kullanılan araştırma yöntem ve teknikleri, zihni muhtevalar, motivasyon, kişiler arası reaksiyon vasıfları. Tutumların mahiyeti ve ölçülmesi, tutumların teşekkülü, tutumların değişmesi. Dil ve haberleşme,  cemiyet, kültür, gruplar ve teşekküller, liderlik ve grup değişmesi. Grup içinde fert, uygulamalı sosyo- psikolojik örnekler.

 

Ders Kitabı:

·         İnsan ve İnsanlar, Çiğdem Kağıtçıbaşı, Evrim Yayım, 2011

 

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (3-0) 3

Sosyo kültürel yapıya yaklaşım sorunu, sosyo kültürel yapının unsurları, sosyo kültürel yapının analiz yöntemi, Türkiye toplumsal yapısının tarihsel değişme ve dönüşüm evreleri, nüfus ve nüfus konuları, aile, eğitim, din, ekonomi, siyaset, sağlık, göç dersin temel konularıdır. Türkiye'nin toplumsal yapısının tarihsel süreklilik çizgisi içinde genel olarak sosyo kültürel, özel olarak kurumsal çerçevede değerlendirilmesi ve kurumsal gelişmelerin gerek kendi içinde gerek kurumsal sistem ve sosyo kültürel sistem düzeyinde sosyo kültürel değişme, gelişme, bütünleşme, çözülme süreçleri çerçevesinde analiz edilmesi temel amaçtır.

 

Ders Kitabı:

·         Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Mehmet Zencirkıran, Dora yayım, 2011

 

Sosyal Hizmet Kurumları ve Alanlarını Tanıma (3-0) 3

Bir öğretim elemanı nezaretinde öğrencilerin sosyal hizmet örgütlerini ve sosyal hizmetin uygulama ortamlarını ziyaret ederek incelemesi ve bilgi alması.

 

Sosyal Hizmet Tarihi (3-0) 3

Sosyal refah kavramının analizi, İnsani hizmetler içinde sosyal hizmetlerin yeri, tarihi gelişimi, amaç ve işlevi, Modern sosyal hizmetlerin oluşumu, gelişimi ve tarihi. Dünyada ve Türkiye´de sosyal hizmetlerin tarihsel gelişim süreci, Tarihteki hizmetlerin değerlendirilmesi, Günümüzdeki sosyal hizmetlerin değerlendirilmesi, Sosyal Hizmetlere tarihsel bakış, İnsani hizmetlerin tarih içerisindeki evreleri.

 

Ders Kitabı:

·         Sosyal Hizmetlerin Yakın Tarihinden Sayfalar, T. Çavuşoğlu, SABEV Yayım, 2005

·         Sosyal Kişisel Çalışma; Birey Ve Aile İle Sosyal Hizmet, N. Turan, Ankara, 2009

·         Sosyal Refah Hizmetine Başlangıç, Friedlander,W. A., Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 1996.

·         Sosyal Hizmet, Kazım Yıldırım, Sakarya Yayıncılık, 2007

 

İkinci Yıl Birinci Dönem

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi – I (2-0) 2

Dersin amacı öğrencileri Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda bilinçlendirmek, başta Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda rol oynayan kişileri ve mücadelelerini, Türk Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyetinin temel felsefesini anlatmak ve böylece insan haklarına ve toplumsal değerlere saygılı bireyleri topluma kazandırmaktır.

 

Ders Kitabı:

·         Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yalçın Toker, Toker Yayınları, 2003

 

Sosyal Hizmette Etik ve Değerler (3-0) 3

Etik nedir; sosyal hizmet uygulamasında etiğin anlamı; sosyal hizmet uygulamalarında karşılaşılan etik ikilemler ve çözüm yolları; sosyal hizmette değer tartışmaları; sosyal hizmet için geliştirilen uluslararası etik standartlar.

 

Ders Kitabı:

·         Sosyal Hizmeti Tanımak ve Anlamak, Veli Duyan, Özge Özgür Sayar, Mahmut Özbulut,

·         Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayınları, 2008.

·         Sosyal Hizmet Uygulaması, Bradford Sheafor-Charles Horejsi, Nika Yayınları, 2015

 

Aile İçi Sorunlar ve Aile Danışmanlığı (3-0) 3

Özellikle çeşitli bakımlardan dezavantajlı durumdaki ailelere yönelik aile danışmanlığı ve tedavisi hakkında öğrencileri bilgilendirmeye odaklanan bu ders içeriğinde, aile danışmanlığı ve aile tedavisinde kullanılan kavramların incelenmesi, aile tedavisinin tarihsel gelişimi, aile tedavilerinde kullanılan modeller ve teknikler. Aile sistemleri teorisi, yapısal, yaşantısal, psikodinamik, stratejik sistemik ve bilişsel davranışçı aile tedavisi modelleri, aile tedavisinde profesyonel duruş, aile heykelleştirmesi, aile genogramı oluşturma, sosyal hizmet uzmanının aile tedavisine yaklaşımı ve sosyal hizmet uygulamalarında aile tedavisi tekniklerini kullanması gibi konular yer almaktadır.

 

Ders Kitabı:

·         Aile Danışmanlığı, Serap Nazlı, Anı Yayıncılık, 2011

·         Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış, Nilüfer Özabacı, Zülal Erkan, Pegem Akademi Yayıncılık, 2014

 

Sosyal Hizmet Mevzuatı (3-0) 3

Mevzuat tanımı ve mevzuatla ilgili kavramlar; Türkiye’deki sosyal hizmet uygulamalarıyla ilgili kanunlar ve düzenlemeler; sosyal refah hizmetleriyle ilgili uluslararası düzenlemeler

 

Ders Kitabı:

·         Ankara Sosyal Kurumlar Kılavuzu, İlhan Tomanbay, Sabev Yayınları, 1998

·         Sosyal Çalışma Sözlüğü, İlhan Tomanbay, Selvi Yayınları, 1999

·         Sosyal Çalışmayı Yapılandırmak: Kavramlar- Oluşum- Nitelik- Uygulama, İlhan

·         Tomanbay, Sabev, 1999

 

Sosyal Hizmet Yöntemi (3-0) 3

Sosyal hizmet örgütlerinin temel özellikleri ve tipleri; sosyal hizmet örgütlerinde yönetim ilkeleri ve boyutları, örgütte çatışma ve değişim, çağdaş yönetim kavramlarının sosyal hizmet yönetimine uyarlanması, yönetici olarak sosyal hizmet uzmanı.

 

Ders Kitabı:

·         Sosyal Hizmet İdaresi Ders Materyalleri, E. Kahramanoğlu, Hacettepe Üniversitesi

·         Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 1998.

·         Değişim Çağında Yönetim, C. Aktan, Sistem Yayıncılık, 2003.

·         Türkiye’de Kamu Yönetiminin Sorunları, H.H. Çevik, 2007.

 

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre – I (3-0) 3

Sosyal etki ve uyma (kolektif davranış); tutumlar; sosyal algı; normal dışı davranışlar, kültür ve kişilik.

 

 

Ders Kitabı:

·         İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre – I, Charles Zastrow, Karen K. Krist-Ashman, Nika Yayınları, 2015

·         İnsan ve Davranışı, Doğan Cüceloğlu, Remzi Kitapevi, 2000

 

 

Sosyal Hizmet Kuram ve Müdahalesi –I (3-0) 3

Genelci Sosyal Hizmet Yaklaşımı; Sosyal Hizmete farklı açılardan bakış; ihtiyaçların karşılayıcısı olarak sosyal hizmet; gelişen bir meslek olarak sosyal hizmet; bilgi, beceri ve değerlerin yaratıcı karışımı olarak sosyal hizmet; problem çözme süreci olarak sosyal hizmet; insanlar arası etkileşime müdahale olarak Sosyal Hizmet, bu dersin temel içeriğini oluşturmaktadır. Aşağıdaki detaylar üzerine öğrenci bilgilendirmesinde bulunulur:

Mikro Uygulama: İlişki ve İletişim

Mikro Uygulama: Uzman-Müracaatçı İlişkisi

Mikro Uygulama: Mülakat Süreci/Bireyle Sosyal Hizmet

Mezzo Uygulama: Sosyal Sistem Olarak Küçük Gruplar

Mezzo Uygulama: Grup Dinamiği

Mezzo Uygulama: Sosyal Hizmet Uzmanı ve Çoklu Müracaatçı Sistemi

Makro Uygulama: İnsani Hizmetleri Etkileyen Çevre Faktörleri.

Makro Uygulama: Örgütsel ve Toplumsal Değişme.

Makro Uygulama: Örgütsel ve Toplumsal Değişme Sürecinde Makro Beceriler.

Genelci Uygulamada Sosyal Hizmet Uzmanının Rol ve Fonksiyonları

 

Ders Kitabı:

·         Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri, Barbara Teater, Nika Yayınları, 2015

·         Sosyal Hizmet Temelleri, Yaklaşımları, Müdahale Yöntemleri, Veli Duyan, SHUDER

Yayını,  2010

 

Denetimli Serbestlik ve Sosyal Hizmet (3-0) 3

Ders kapsamında denetimli serbestlik yasası ve uygulamaları, denetimli serbestlik ve yardım merkezlerine bağlı şube müdürlüklerinin sorumluluk ve görev tanımları, sistemin hedef kitlesini kimlerin oluşturduğu, denetimli serbestlik hizmetleri (tedavi ve istihdam hizmetleri), denetimli serbestliğin kanundaki yeri ve öneminin anlatılması amaçlanmaktadır.

 

Ders Kitabı:

·         Denetimli Serbestlik ve Cezaların İnfazı, Ahmet Adil Kubat, Seçkin Yayınları, 2015.

 

Sanat ve Sosyal Hizmet (3-0) 3

Sanat ve sanat kollarının tanımlanması, sanatın insan yaşamındaki rolü ve önemi, sanatın sosyal hizmet uygulamalarında yeri ve önemi, sosyal hizmet uygulamalarında geliştirici, değiştirici ve tedavi edici çalışmalarda sanatın kullanılması işlenecek ve öğrencilerle bu kapsamda film analizleri ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirilecektir.

 

 

Psiko- Drama (3-0) 3

Ders kapsamında öğrencilerin bir olayı, bir fikri, kimi zaman soyut bir kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği ‘oyunsu’ süreçlerde anlamlandırması, canlandırması sağlanacak ve bu yolla olaylara, nesnelere alışılmadık farklı bir gözle bakabilme ve orijinal sonuçlar üretmesi sağlanacaktır.

Ders Kitabı:

·         Sanat Psikodrama, P. Asena Yurtsever, Okyan Us Yayınları, 2014

 

İkinci Yıl İkinci Dönem

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi – II (2-0) 2

Atatürk İlkeleri, Atatürk İlkelerinin Tanımı, Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu Ve Yeni Oluşumlardaki Temel Amaçlar, Türkiye’nin Modernizasyonu Hakkında Ek Analizler, Cumhuriyet Dönemi Hakkında İleri Düzey Çalışmalar.

 

Ders Kitabı:

·         Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yalçın Toker, Toker Yayınları, 2003

 

Sosyal Hizmetlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri (3-0) 3

Bilgi ve Bilim, bilgi çeşitleri, bilim çeşitleri, bilgi ve bilimsel bilgi, bilimsel bilginin özellikleri, bilimde yöntem, yöntem çeşitleri, deney-gözlem yöntemleri, akıl yürütme yöntemleri, tarihi yöntemler; Sosyal olayların özelliği, sosyal olayları inceleme yöntem ve teknikleri, Sosyal konuların oluş ve değişmesi; Determinizm prensibi, örnek olaylar, olayların analiz ve değerlendirilmesi.

Ders Kitabı:

·         Toplumsal Araştırma Yöntemleri; Nitel Ve Nicel Yaklaşımlar, W. Lawrence Neuman, Yayınodası Yayınları, 2006

·         Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem Teknik Ve İlkeleri, Ali Balcı, Pegem Akademi  Yayınları,  2015

·         Etkili Uygulama İçin Sosyal Hizmet Araştırması, Krysık Fınn, Nika Yayınları, 2013

Çocuk ve Ailelerle Sosyal Hizmet (3-0) 3

Aile tanımı ve kavramsal tartışmalar, aile kuramları, aile politikaları, eş ve çocuk istismarı, boşanma ve ayrılık, evden kaçma ve terk, ailede kayıp vb., ailede yaşanan sorunlar ve bu sorunlara ilişkin sosyal hizmet müdahalesi, aileyle ilgili ulusal ve uluslar arası yasal düzenlemeler vb. konular üzerinde durulmaktadır.

Ders Kitabı:

·         Genç Anne Ve Çocuk İstismarı, Işıl Bulut, Ankara, 1996

·         Sosyal Hizmet Ve Çocuk Hakları, Çeviren: Veli Duyan, SHUDER Yayınları, 2004

·         Sosyal Hizmetlerde Aile Ve Çocuk Refahı Alanı, Nesrin Koşar, 1989.

 

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre- II (3-0) 3

Bu derste, bireyin içinde yaşadığı, aileler, gruplar, örgütler, kurumlar, topluluk ve toplumlar gibi sosyal sistemlerin etkileşimi çerçevesinde, insanının biyo-psiko-sosyal gelişimini kapsayan kuramlar ile genç yetişkinlik, orta yaş ve yaşlılık dönemlerine ilişkin kuramlar ve sorunlar ele alınmaktadır.

 

Ders Kitabı:

·         İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre –II, Charles Zastrow, Karen K. Krıst- Ashman, Nika

·         Yayınları, 2015

 

Sosyal Hizmet Kuram Ve Müdahalesi- II (3-0) 3

Bu ders kapsamında aşağıdaki detaylar üzerine öğrencilere bilgilendirmede bulunulmaktadır:

Genelci Sosyal Hizmette Planlı Değişme Süreci

Genelci Sosyal Hizmet Uygulamalarında Müracaatçıyı Kabul Etme Aşaması

Genelci Sosyal Hizmet Uygulamalarında Müracaatçıyı Tanıma Süreci

Genelci Sosyal Hizmet Uygulamalarında Planlama: Planlama Unsurları/Eylem Planını Etkileyen Faktörler

Genelci Sosyal Hizmet Uygulamalarında Planlama: Planlama Sürecinin Safhaları Doğrudan (Direkt) Uygulama Eylemi, Dolaylı Uygulama Eylemi

Genelci Uygulamada Değerlendirme

Genelci Uygulamada Sonlandırma ve Takip

Genelci Uygulamada Müracaatçıyı Savunma

Genelci Uygulamada Vaka Yönetimi

Genelci Sosyal Hizmet Yöntemlerine Yeni Bir Bakış

Genelci Uygulamalarda Kayıt Tutma

 

Ders Kitabı:

·         Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri, Barbara Teater, Nika Yayınları, 2015

·         Sosyal Hizmet Temelleri, Yaklaşımları, Müdahale Yöntemleri, Veli Duyan, SHUDER Yayını, 2010

 

Medya ve Sosyal Hizmet (3-0) 3

Medya ve Toplumsallaşma; Kitle İletişim Araçlarının Etkileri; Medya Şiddeti; Medya ve Değerler; Televizyon, İnternet, Bilgisayar ve Oyun Bağımlılığı gibi Medya araçları ve etkilerinin Sosyal Hizmet Perspektifinden incelenmesi.

 

Ders Kitabı:

·         Televizyon: Öldüren Eğlence, Neil Postman, Ayrıntı Yayınları, 2012

·         Medyaya Karşı, George Gerbner, Ayrıntı Yayınları, 2014

·         Sosyal Medya Araştırmaları 1-2, Ali Murat Kırık, Ali Büyükaslan, Çizgi Kitabevi, 2015

 

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmet (3-0) 3

Öğrencilerin, sosyal güvenlik kavramının teorik temeli çerçevesinde, Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu konuda yapılacak tartışmalara katılmalarını sağlamaktır. Sosyal risklere karşı çeşitli yönlerden sosyal sigortalı kişilerin korunması, bireylere insanlık onuruna yaraşır bir sosyal hayat düzeyinin sunulmasıdır.

Ders Kitabı:

·         Sosyal Güvenlik Hukuku, Güzel Ali, Okur Ali Rıza ve Canikoğlu Nurşen, Beta Yayınları, 2010

Sosyal Hizmet Felsefesi (3-0) 3

Sosyal hizmetin tanımı, amacı, temel kavramları ve yaklaşımları; Dünyada ve Türkiye’de sosyal hizmetin tarihsel gelişimi; ortak insan gereksinmeleri ve sosyal hizmetin temel unsurları; sosyal hizmet müdahalesi; yöntemleri; müdahale sürecinde kullanılan yaklaşımlar; sosyal hizmetin değerleri, etik ilkeleri; sosyal hizmet mesleğinin ayırt edici özellikleri; diğer disiplinlerle ilişkisi; sosyal hizmete temel oluşturan felsefi yaklaşımlar. Sosyal hizmetin dünyada ve Türkiye’deki gelişimini, tarihsel süreçlerini, felsefi temellerini, bilgi, beceri ve değerlerini aktarmaktır.

Ders Kitabı:

·         İnsan Felsefesi, Takiyettin Mengüşoğlu, Remzi Yayınevi, 2002

·         İnsan Fenomeni, Kadir Canatan, AçılımKitap, 2014

Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet (3-0) 3

Dersin içeriğinde sivil toplum örgütleri (NGO) ve gönüllük kavramları, Dünya’da ve Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin tarihsel gelişimi, Sivil toplum örgütlerinin sosyal hizmet açısından önemi, sivil toplum örgütlerinin örgütsel yapısı ve işlevleri çerçevesinde sosyal hizmet uzmanının rol ve becerileri gibi konular yer almaktadır.

Ders Kitabı:

·         Sivil Toplum Kuruluşları, P. Ryfman, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006.

·         Sivil Toplum ve Devlet, Gökhan Tuncel, Bilsam Yayınları, 2011.

 

Para yönetimi (3-0) 3

Finans okuryazarlığı ve bütçe yönetimi, finansal bilincin geliştirilmesi, kişisel mali kaynakların bütçelenmesi ve paranın doğru kullanılması becerisinin geliştirilmesi konularını kapsamaktadır

Üçüncü Yıl Birinci Dönem

 

Sosyal Politika ve Planlama (3-0) 3

Bu ders kapsamında aşağıdaki detaylar üzerine öğrencilere bilgilendirmede bulunulmaktadır: Sosyal Politika Kavramı, Kapsamı, Doğuşu ve Gelişimi (Tarihsel Bakış), Liberal Devletten Sosyal Devlete, Devlet Anlayışındaki Değişimler ve Sosyal Devlet, Türkiye Örneğinde Sosyal Politikaların Oluşturulmasında Etkili Olan Ulusal ve Uluslararası Güçler, Sosyal Politikaları Görünür Kılan Araçlar ve Ulusal Mevzuat, Kamusal Kurumsal Düzenlemeler, Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Planlama Kavramı, Örgütlenmesi ve Uygulamaları: Türkiye’de Planlama Uygulamasının Gelişimi/Değişimi, Planlama Anlayışında Yeni Yönelimler, Uluslararası Araçlar, Sosyal Politikanın Uygulama Alanları, Sosyal Politikaların Oluşturulması ve Uygulanmasında Bir Meslek ve Disiplin Olarak Sosyal Hizmetin Katkıs,

 

Ders Kitabı:

·         Sosyal Devlet Bitti Yaşasın Piyasa, Songül Sallan Gül, Ebabil Yayın, 2006

·         Sosyal Politika Ve Kamu Yönetimi Bileşenleriyle Sosyal Hizmet Temelleri Ve Uygulama

·         Alanları, Hakan Acar, Nilüfer Negiz, Elvettin Akman, Maya Akademi, 2013.

·         Kapitalizm, Yoksulluk Ve Türkiye'de Sosyal Politika, Ayşe Buğra, İletişim Yayınları, 2015

 

Engellilere Yönelik Sosyal Hizmet (3-0) 3

Bu ders, özürlülerle sosyal hizmet uygulamasının temel amacı, işlevi ve yöntemleri üzerinde odaklaşmaktadır. Ders içeriği, özürlülük ve rehabilitasyon kavramlarının analizi, özürlülüğün nedenleri ve özürlü tipleri, özürlülüğün sosyal boyutu, özürlü hakları, özürlülerin sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması, özürlülere yönelik çağdaş hizmet modelleri, özürlülerle sosyal hizmet uygulaması, rehabilitasyon hizmetinde ekip çalışması ve sosyal hizmet uzmanının ekip içindeki rolü gibi konuları içermektedir.

 

Ders Kitabı:

·         Bulundukları Toplum İçinde Özürlü Çocuklar, H. Karatepe, Seçkin Yayınevi, 1998.

·         Özel Eğitime Giriş, Ataman, A. Gündüz Eğitim Ve Yayıncılık, 2011.

·         Özel Eğitim,  N. Baykoç, Gündüz Eğitim Ve Yayıncılık, 2010 .

 

Yoksulluk, Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmet (3-0) 3

Ekonomik, siyasal, kültürel ve psikolojik yansımaları ile iç içe geçmiş çok boyutlu, yapısal bir sorun olarak yoksulluğu tüm boyutları ile inceleyerek yol açtığı toplumsal çöküntü ve çözülmeleri belirlemek ve önlenmesinde sosyal hizmetin rol ve fonksiyonlarını ortaya çıkarmaktır.

Ders Kitabı:

·         Yoksulluk Halleri, Editör: Necmi Erdoğan, İletişim Yayınları, 2016

Sosyal Hizmet Kuram ve Müdahalesi- III (3-0) 3

Dersin amacı öğrencinin birey, aile ve gruplarla çalışmada doğrudan uygulama becerisi kazanmasını amaçlamaktadır. Mikro ve mezzo düzeylerde de mesleki bilginin uygulamaya aktarılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca sosyal hizmet teori ve yöntemlerinin, analiz edilerek göz önünde bulundurulması suretiyle mikro ve mezzo düzeyde müracaatçıların sosyal adalet, insan onuru, bireysel güçlendirme ve kapasite geliştirme süreçlerine katkı verilmesi hedeflenmektedir.

Ders Kitabı:

·         Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri, Barbara Teater, Nika Yayınları, 2015

·         Sosyal Hizmet Temelleri, Yaklaşımları, Müdahale Yöntemleri, Veli Duyan, SHUDER Yayını, 2010

Sosyal Hizmet Araştırması (3-0) 3

Araştırma nedir? Sosyal araştırma nedir? Sosyal Hizmet araştırması nedir? Nasıl yapılır? Çeşitleri. Yöntem ve teknikler, nicel ve nitel araştırmalar ve aralarındaki ayrımlar; tarihsel süreç içinde anlatarak araştırma kavramını kavratmak, öğrencinin nicel ve nitel araştırma yöntem ve tekniklerini ileride kullanabilmesini sağlayacak yönde öğretmek ve eğitim vermek dersin içerik konularındandır. Sosyal hizmete dair konularda yukarıda belirtilen teknikler çerçevesinde öğrenciler bireysel ve/veya grup çalışmaları yapmaktadır.

 

Ders Kitabı:

·         Etkili Uygulama İçin Sosyal Hizmet Araştırması, Krysık Fınn, Nika Yayınları, 2013

·          

Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet (3-0) 3

Göçmenlik ve sığınmacılık süreci, göçmen ve sığınmacıların bulundukları ülkelerde karşılaştıkları güçlükler ve psiko–sosyal sorunları, uluslararası belgelerde göçmen ve sığınmacılarla ilgili politikalar, Türkiye ve dünya örnekleri, göçmen ve sığınmacılarla sosyal hizmet uygulamaları.

 

Dersin Kitabı:

·         Zorunlu Çıkış Zorlu Kabul: Mültecilik. Buz, Sema, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, 2004.

·         Göçmen İşçilerde İş Kazaları. Tufan, Beril. Ankara: 1994.

 

Çokkültürlülük ve Sosyal Hizmet (3-0) 3

Çokkültürlülük, ırk, etnisite ve kimlik, çokkültürcü sosyal hizmetin kuramsal esinleri, çokkültürcü sosyal hizmet mülakat teknikleri, sosyal hizmette yerel perspektifler, sosyal bilimlerde kültürel dönemeç tartışmaları, kültür antropolojisi.

 

Ders Kitabı:

·         Çokkültürcü Sosyal Hizmet Uygulamasına Eleştirel Bir Bakış: Londra’dan Bir Örnek, Özge Özgür, Hacettepe Üniversitesi Doktora Tezi, 2009.

·         Dünyada Ve Türkiye'de Çokkültürlülük, Celalettin Yanık, Sentez Yayıncılık, 2013

 

Çatışma, Şiddet ve Sosyal Hizmet (3-0) 3

Terör, tanımı, tarihi gelişimi, tarihte önemli terör gelişmeleri ve insanlık âlemi, yerel ve küresel terör, terör ve insan kaynakları, terör ve kalkınma, terör ve toplumsal barış, terör ve sosyal hizmet.

 

Ders Kitabı:

·         Terör ve Demokrasi, Pulat Y. Tacer, Bilgi Yayınevi

 

 

 

 

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet (3-0) 3

Yerel yönetim birimlerinin yapısı, türleri ve işlevleri; yerel yönetimlerin toplum refahının oluşturulması ve geliştirilmesindeki rol ve yükümlülükleri; yerel yönetimlere ilişkin güncel yaklaşımlar ve uygulamalar; sosyal hizmet uzmanının yerel yönetimlerdeki rol ve işlevleri.

 

Ders Kitabı:

·         Türkiye'de Yerel Yönetimler, Yüksel Demirkaya, Recep Bozlağan, Nobel Akademi Yayınları, 2008.

 

Vakıflar, Gönüllü Kuruluşlar ve Sosyal Hizmet (3-0) 3

Cumhuriyet öncesi Osmanlı’da ve Cumhuriyetten sonra Türkiye’de var olan vakıflar ve gönüllü kuruluşların faaliyetleri ve tanıtımı, sosyal hizmetlerin bu kurum ve kuruluşlarla olan bağlantısının anlatılması amaçlanmaktadır.

 

Üçüncü Yıl İkinci Dönem

 

Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet (3-0) 3

Toplumsal cinsiyet kavram ve kapsamı, toplumsal cinsiyete dayalı toplum yapısını ve bu yapı içinde kadınların karşı karşıya kaldıkları yaygın ve köklü sorunların anlaşılmasına ve çözümlenmesine yardımcı olacak kavramsal bakış açısı, konuyla ilgili teorik yaklaşımlar, sosyal hizmet uygulamaları ve sosyal hizmet ve sosyal hizmet uzmanının rolleri, aile içi şiddet,  toplumsal cinsiyet ve kültür, ulusal ve uluslararası yasal ve örgütsel düzenlemeler vb. konular üzerinde durulmaktadır.

 

Ders Kitabı:

·         Sivil Toplum Kuruluşları İçin Toplumsal Cinsiyet Rehberi, Aksu Bora, STGM, 2011

·         Toplumsal Cinsiyet, Zehra Y. Dökmen, Sistem Yayıncılık, 2004

 

İstismar ve Sosyal Hizmet (3-0) 3

Kadınlara, çocuklara yönelik kötü muamele, ihmal ve istismar kavramı, istismarla ilgili teoriler, risk altındaki bireyler, ihmalin ve istismarın sonuçları, çocuk ve kadın hakları, risk altındaki grupların korunması, ihmal ve istismarda sosyal hizmet müdahalesi, istismar davranışında bulunan kişilerin özellikleri gibi konuların üzerinde durulacaktır.

Ders Kitabı:

·         Ailede Çocuğun İstismarı ve Umutsuzluk, Ahmet Şirin, Nobel Yayınları, 2007

·         Çocukların Cinsel İstismarı Suçu, Bilgehan Savaşçı, Legal Yayıncılık, 2012

 

Suç, Suçluluk ve Sosyal Hizmet (3-0) 3

Suçluluk kavramı, Suça yönelen çocuk, genç ve yetişkinlerin hakları ve ihtiyaçları, suçluluğa yol açan yapıların analizi, müdahale stratejileri ve politikaları, ilgili mevzuatın analizi, önleyici sosyal hizmet stratejileri, denetimli serbestlik, suçluluk kuramları.

 

Ders Kitabı:

·         Suç Psikolojisi, David Canter, İmge Kitap Evi Yayınları, 2011

·         Çocuk ve Suç, Haluk Yavuzer, Remzi Kitap Evi, 2011

 

Uygulamalı Araştırma (3-0) 3

Bu derste küçük öğrenci grupları sosyal hizmetler alanında ihtiyaç duyulan konularda bir araştırma projesi hazırlar ve uygularlar. Öğrenci grupları bu amaçla ilgili alan yazını (literatürü) inceleyerek araştırma sorunu ve amaçlarını belirler, araştırma önerisi hazırlayarak araştırmayı planlar, plana uygun biçimde verileri toplar, verileri işler, gereken durumlarda betimleyici ve kanıtlayıcı istatistiksel teknikleri de kullanarak verileri çözümler, bulguları yorumlar ve araştırma raporunu yazarlar. Öğrenciler çalışmalarını ilgili öğretim elemanının yönetiminde yürütürler.

 

Ders Kitabı:

·         Etkili Uygulama İçin Sosyal Hizmet Araştırması, Judy L. Krysik- Jerry Finn, Nika Yayınları, 2015.

 

Gerontolojik Sosyal Hizmet (3-0) 3

Yaşlılığa genel bakış; yaşlılık kuramları; gerontoloji ve gerontolojik sosyal hizmet kavramları; Yaşlının toplum içindeki yeri ve toplumda yaşlılara yönelik tutumlar. Yaşlıların karşılaştıkları toplumsal-ruhsal sorunlar, gereksinimleri ve beklentileri. Yaşlılara yönelik hizmet modelleri ve sosyal hizmet uygulamaları,

 

Ders Kitapları:

·         Küreselleşme ve Yaşlılık Eleştirel Gerontolojiye Giriş, Derleyenler: Nilüfer Korkmaz, Suzan Yazıcı, 2014

·         Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi, Velittin Kalınkara, Nobel Yayınları, 2014

 

Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet (3-0) 3

Madde bağımlılığının türleri, bağımlılığın dinamikleri. Madde bağımlılarının psiko-sosyal özellikleri, yaşadıkları sorunlar, madde bağımlılarına yönelik sosyal hizmet müdahaleleri, örnek vakalar.

 

 

Ders Kitabı:

·         Madde Bağımlılığı ve Aile, Veli Duyan, Raşide Gövebakan, Yeni İnsan Yayınevi, 2015

·         Bağımlılık Tedavisinde Egzersiz Terapisi, Hülya Yeltepe Ercan, Nobel Yayınevi, 2013

·          

Kırsal ve Kentsel Alanda Sosyal Hizmet (3-0) 3

Bu dersinin amacı öğrencinin sosyal hizmetin “çevresi içinde birey” kavramı çerçevesinde kır ve kent yaşamı ve kentleşme süreci, bu sürecin birey, grup ve toplum yaşamı üzerindeki etkileri, kentleşmenin neden ve sonuçları, kentleşmeye ilişkin kuramlar ile ilgili bilgi sahibi olmasıdır. Böylece bireyler, gruplar ve topluluklarla sosyal hizmet uygulaması yaparken yaşam koşullarından kaynaklanan ne tür ihtiyaç ve sorunlarla karşılaşabileceği ve nasıl müdahale edebileceği konusunda mesleki bir perspektif kazabilmesidir.

 

Ders Kitabı:

·         Kentlerin Gölgesinde Yaşayan Evsizler. Vedat Işıkhan, Ankara: 2002.

·         Gecekondu Kadınının Kente Özgü Düşünce ve Davranışlar Geliştirme Süreci, Ümit Onat, Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı, 1993.

·         Sosyal Hizmet Sempozyumu ’98: Kentleşme Sürecinde Sosyal Hizmet, (Yay. Haz.) Ümit Onat, Antalya, 5–7 Kasım 1998. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ve Akdeniz Üniversitesi, 2002.

·         Kentleşme Yazıları Kentsel Kuramlar ve Kentleşme Politikaları, Kemal Özden, Seçkin Yayınları, 2014

 

Sokak Sosyal Hizmeti (3-0) 3

Sokakta yaşam, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara/gençlere, evsizlere ve madde bağımlılarına sunulan sosyal hizmetler, müdahale stratejileri ve politikaları, sokakta sivil toplumun rolü.

 

Evde Bakım Hizmetleri (3-0) 3

Ders içeriği, özel bakıma muhtaç hale gelmiş özürlüler ve yaşlılar gibi kişiler için evde bakım hizmetlerinin türleri, evde bakım hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetimi, evde bakım hizmetlerinde sosyal hizmet uzmanının rol ve işlevi, evde bakım hizmetlerinde vaka yönetimi gibi konuları kapsamaktadır.

 

Ders Kitabı:

·         Yaşlı Bakımı Hemşireliği, Jan Reed, Charlotte Clarke, Ann Macfarlane, Nobel Yayıncılık, 2015

 

Krize Müdahale,  Afetler Ve Sosyal Hizmet (3-0) 3

Afetlere ilişkin tanım ve yaklaşımlar; deprem, sel baskını, kaza, savaş vb. afet durumlarıyla karşı karşıya kalanların ruhsal, duygusal ve ekonomik açıdan yaşadıkları sorunlar; sorunların aşılması yönünde etkili sosyal hizmet müdahalesi; afet ve kriz yönetimi.

Ders Kitabı:

·         Afetlerde Sosyal Hizmet: 1999 Yılı Marmara ve Bolu-Düzce Depremleri Sonrasında

·         Gerçekleştirilen Sosyal Hizmet Uygulamaları, Tarık Tuncay, Ankara: 2004.

·         Afetleri Yönetmek Afet Algısından, Afet Sonrası Çalışmalara, İsmail Gündüz,  Değişim Yayınları, 2014

 

 

 

 

 

Dördüncü Yıl Birinci Dönem

 

Sosyal Hizmet Uygulaması – I (3-10) 8

Bu ders alan uygulaması eğitimini içeren derslerin ilkini oluşturur. Ders süresince öğrenciler haftada 6 saat (bir gün) alanda bulunurlar. Bu süre içinde öğrencilerden, Bölümce belirlenecek korunmaya muhtaç çocuklar, suçlu çocuklar, özürlüler, yaşlılar gibi özel ihtiyaç gruplarına yönelik bir alanı etraflıca ve derinlemesine incelemeleri, bu alanda hizmet veren kuruluşlarda belirli bir program çerçevesinde katılımcı-gözlemci olarak yer almaları, gerçekleştirilen sosyal hizmet müdahalelerini kuram ve uygulama bütünlüğü çerçevesinde mikro, mezzo ve makro düzeyde birey, aile, grup, örgüt ve toplumu odak olarak değerlendirmeleri ve böylece sosyal hizmet uygulaması yönünde bilgi, beceri ve içgörü kazanmaları beklenir. Öğrenciler, çalışmalarını bir eğitsel danışmanın sorumluluğunda gerçekleştirirler.

 

Sosyal Hizmette Çağdaş Yönelimler (3-0) 3

Bu ders kapsamında sosyal hizmet alanıyla ilgili güncel konular ele alınıp, değerlendirilecek,  öğrencilerin belirlenen güncel olay üzerinden değerlendirmeler yapmaları ve çözüm geliştirmeleri istenecektir.

 

Manevi Temelli Sosyal Hizmetler (3-0) 3

Maneviyatın felsefi arka planı, manevi sosyal hizmetin amaçları, manevi eksenli ve pozitif eksenli sosyal hizmet müdahalesinin mukayesesi temel olarak ele alınacaktır.

 

Ders Kitabı:

·         Maneviyat, Manevi Bakım ve Sosyal Hizmet, Abdulkadir Çekin, Etüt Yayınları, 2014

 

Okul Sosyal Hizmeti (3-0) 3

Okul ortamında sosyal hizmet uygulamasına ilişkin temel bilgi ve beceri kazanımı üzerine odaklanan bu dersin kapsamında okul sosyal hizmetinin kavramsal içeriği, okul sosyal hizmetinin tarihsel gelişimi, okul sosyal hizmet uzmanının rol, görev ve işlevleri, okul çağındaki çocuklar ve aileleri ile ilgili ve sosyal hizmet yönünden gerekli mevzuat konuları yer almaktadır.

 

Ders Kitabı:

·         Okul Sosyal Hizmeti Etkin Uygulamalar İçin Beceri ve Müdahaleler, David R. Dupper, Kapital Medya Hizmetleri A.Ş. 2013

 

Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet (3-0) 3

Derste öğrencilere sağlık hizmet ortamları, bu ortamlarda sosyal hizmet uzmanlarının belirgin rolleri, ve çocuklar, kadınlar, yaşlılar gibi belirli müracaatçı gruplarına yönelik sağlık hizmetleri konusunda bilgi verilir. Dersin içeriğinde hastalığın psiko-sosyal sonuçları; hasta hakları ve sorunları; Türkiye’de günümüz sağlık hizmet sistemleri; tıbbi sosyal hizmetin tanımı; tıbbi sosyal hizmetin tarihsel gelişimi; çeşitli sağlık hizmeti ortamlarında bireyler, aileler, gruplar ve hizmet verenlere yönelik sosyal hizmet uygulama beceri ve stratejileri; disiplinler arası ekip çalışması ortamında sosyal hizmet uzmanının rolü gibi konular yer alır.

 

Ders Kitabı:

·         Tıbbi Sosyal Hizmet (Sağlıkta Psiko-Sosyal Boyut), Veli Duyan, Ankara, 1996

·         Ruh Hastalıklarının Tedavisinde Psiko-Sosyal Boyut, Ç. Arıkan, L. Dilek, Ankara, 1996

Yabancı Literatürde Sosyal Hizmet Okumaları (3-0) 3

Sosyal Hizmet alanında yabancı dilde yazılmış yabancı akademik makale, kitap ve yayınların araştırılması ve incelenmesini kapsamaktadır.

Aile Kurumu ve Aile Hukuku (3-0) 3

Ailenin tanımı: dar, geniş ve en geniş anlamda. Ailenin önemi ve Korunması Hakkında Kanun. Nişanlanma ve özellikleri. Evlenme ve özellikleri. Boşanma ve özellikleri. Mal rejimleri: yasal mal rejimi ve sözleşmeli mal rejimleri. Soy bağının tayini. Evlat edinme ve özellikleri. Velayet ve kapsamı. Çocuk malları ve korunması. Nafaka yükümlüğü ve özellikleri. Ev düzeni ve sorumluları. Aile malları ve yönetimi. Vesayet ve vesayet organları.

Ders Kitabı:

·         Medeni Hukuk, Serap Helvacı, Fulya Erlüle, Legal Yayınevi, 2014

Dördüncü Yıl İkinci Dönem

 

Sosyal Hizmet Uygulaması – II (0-30) 15

Bu ders süresince öğrenciler haftada on iki saat (iki gün) alanda bulunurlar. Bu süre içinde öğrenciler, uygulamalarını, bir insani hizmet örgütüne yerleştirilerek kurum danışmanının idari sorumluluğu altında yerine getirirler. Ayrıca, Bölümce görevlendirilen bir öğretim elemanı, öğrenci ile kurum danışmanı arasında teorik dersler ile uygulama derslerinin içeriklerinin beklenen eğitsel deneyimler açısından ilişkilendirilmesi ve bütünleştirilmesi yönünde sorumlu kılınır. Bu ders süresince öğrenciler, genelci sosyal hizmet yaklaşımı çerçevesinde birey, grup, aile ve toplumla sosyal hizmet uygulaması deneyimini kazanırlar.